Asset Depreciation Forecast

Asset Depreciation Forecast (Dự báo khấu hao tài sản) là một dự báo tài chính mà ước lượng sự giảm giá trị của tài sản của công ty trong tương lai trong một khoảng thời gian nhất định. Khấu hao là một kỹ thuật kế toán cho phép ghi nhận chi phí trong các kỳ tài chính tương ứng với giá trị sử dụng của tài sản giảm dần.