BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

NTC đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất, sử dụng sai, thay đổi hoặc phá hủy.

NTC đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất, sử dụng sai, thay đổi hoặc phá hủy. Các biện pháp này bao gồm   ẩn danh  [4]hoặc giả danh dữ liệu [5] nếu có thể. Nhân viên NTC ủy quyền và các bên thứ ba được đề cập ở trên sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi họ cần để thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ của họ. Mặc dù có những biện pháp phòng ngừa này, tuy nhiên, NTC không thể đảm bảo rằng những người không được ủy quyền sẽ không có quyền truy cập vào thông tin của bạn.