Điều khoản sử dụng

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn khi bạn truy cập vào trang Web, bao gồm cả nội dung trong đó (được định nghĩa dưới đây)

XIN HÃY ĐỌC KỸ CÀNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. BẰNG CÁCH CÁCH TIẾP CẬN, ĐỌC, DUYỆT, ĐÁNH GIÁ VÀ / HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY KHÔNG CÓ GIỚI HẠN . NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Trang Web có thể chứa các thông báo, nội dung, thông tin có bản quyền, các điều khoản và điều kiện trong đó phải được đọc và tuân thủ. Thông tin trên trang Web có thể chứa các sai sót kỹ thuật, lỗi đánh máy. NTC có thể đưa ra các quyết định riêng của mình về việc sửa lại, sửa đổi, chỉnh sửa hoặc xóa các phần của điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn luôn có trách nhiệm đọc phiên  bản hiện tại của “Điều khoản & điều kiện sử dụng trang Web” này. Việc bạn sử dụng trang Web cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ phiên bản sửa đổi, chỉnh sửa, hoặc xóa các điều khoản và điều kiện.

Theo sự tuân thủ liên tục của bạn với các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn sẽ cấp cho bạn giấy phép hạn chế, cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép, có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Trang web chỉ cho cá nhân, phi thương mại và mục đích hợp pháp miễn là bạn duy trì tất cả các bản quyền, nhãn hiệu và thông báo sở hữu trí tuệ khác trong đó. Hơn nữa, Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn không cấp cho bạn sự cho phép, bằng ngụ ý, nói cách khác, tuyên bố hoặc đề nghị Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn quảng bá hoặc tán thành bất kỳ quan điểm chính trị, ý tưởng, nguyên nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Tất cả các quyền khác đều được bảo lưu rõ ràng.

Việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng liên quan, sẽ tuân theo tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành hoặc các hạn chế khác đối với việc sử dụng dịch vụ hoặc Nội dung. Bạn phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không: (i) lưu trữ, tải xuống, sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị, thực hiện, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng, bất kỳ Nội dung hoặc thông tin nào có trong đó trong hoặc thu được từ hoặc thông qua Trang web; (ii) xóa bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác khỏi Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào; (iii) phá vỡ, xóa, thay đổi, hủy kích hoạt, làm giảm hoặc cản trở bất kỳ nội dung hoặc các biện pháp bảo vệ nào được kích hoạt trên Trang web; (iv) sử dụng bất kỳ robot, công cụ thu thập dữ liệu hoặc phương tiện, kỹ thuật tự động khác để truy cập Trang web; (v) dịch ngược, kỹ sư đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc các sản phẩm hoặc quy trình khác có thể truy cập thông qua Trang web; (vi) chèn bất kỳ mã hoặc sản phẩm nào hoặc thao túng Trang web theo bất kỳ cách nào; (vii) sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác, thu thập hoặc trích xuất dữ liệu nào; (viii) tải lên, đăng, e-mail hoặc gửi hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào được liên kết với Trang web, bao gồm mọi vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác, tập tin hoặc chương trình; (ix) xóa, sửa đổi, vô hiệu hóa, chặn, làm suy yếu hoặc che khuất bất kỳ quảng cáo nào liên quan đến Trang web; hoặc (x) sử dụng hoặc khuyến khích sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào, bao gồm, nhưng không giới hạn,

Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng Trang web hoặc quyền truy cập hoặc sử dụng Trang của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Trang web có thể không khả dụng do bảo trì hoặc trục trặc thiết bị máy tính hoặc vì lý do khác và có thể dẫn đến thiệt hại cho hệ thống, phần mềm, dữ liệu hoặc hoạt động của bạn mà Bain sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Bản quyền trong tất cả các tài liệu, tính năng và chức năng trên Trang web, bao gồm văn bản, đồ họa, video, bản ghi âm, phần mềm, thuật toán, tác phẩm nghệ thuật, giao diện, hình ảnh, logo, biểu tượng và hình ảnh và lựa chọn và sắp xếp cùng với bất kỳ cải tiến nào hoặc các tác phẩm phái sinh ở đó (gọi chung là “Nội dung”), là tài sản độc quyền của Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn hoặc người cấp phép của nó và được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và quốc tế. Không có Nội dung nào được sao chép, sao chép, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm hoặc bằng cách khác, mà không được viết trước sự cho phép của Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn hoặc chủ sở hữu bản quyền trong mỗi trường hợp. Bạn không được “phản chiếu” hoặc “đóng khung” bất kỳ Nội dung hoặc chính Trang web nào, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật riêng tư và công khai và / hoặc các quy định và đạo luật truyền thông. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều được bảo lưu. Bạn phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi thông tin hoặc Nội dung thu được từ Trang web không chứa bất kỳ vi-rút hoặc mã phần mềm máy tính hoặc chương trình con nào được thiết kế để vô hiệu hóa, xóa, làm suy yếu hoặc làm hỏng hệ thống, phần mềm, dữ liệu hoặc hoạt động của bạn.

Trang Web bao gồm tất cả nội dung này được cung cấp và không có bất kỳ đảm bảo nào. Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn không đảm bảo: [1] Thông tin trên Web là đúng, chính xác, hoặc đáng tin cậy. [2] Các chức năng liên quan tới trang Web là không giới hạn.

Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn cấm đăng bất kỳ thông tin nào vi phạm hoặc vi phạm bản quyền và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (bao gồm quyền riêng tư & công khai) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, bạn nên thông báo cho Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn về khiếu nại vi phạm bản quyền của mình theo quy trình sau. Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn sẽ xử lý các thông báo về vi phạm bị cáo buộc mà công ty nhận được và sẽ có hành động thích hợp theo yêu cầu của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DCMA”). DCMA yêu cầu các thông báo về vi phạm bản quyền được tuyên bố và phải được gửi đến đại diện pháp lý được chỉ định của trang Web là:

Phạm Thị Thanh Tuyền. 
Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn

663 Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung,
Thành phố Thái Bình, 
Việt Nam

thanhtuyen.pt@192.168.1.250
Điện thoại: 0273.83.84.85

Để thông báo của bạn hợp lệ, thông báo phải bằng văn bản và chứa thông tin sau (DMCA, 17 USC §512 (c) (3)):

  1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm;
  2. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến duy nhất được bảo vệ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;
  3. Nhận dạng tài liệu bị tuyên bố là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động xâm phạm và sẽ bị xóa hoặc truy cập vào tài liệu bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định vị trí của tài liệu;
  4. Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể liên hệ;
  5. Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và
  6. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn liên quan đến Điều kiện và điều khoản này thay thế tất cả các cách hiểu hoặc thỏa thuận trước đó, bằng văn bản hoặc bằng miệng về vấn đề điều kiện và điều khoản sử dụng trang Web. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong các điều kiện và điều khoản này sẽ chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản và có xác nhận của Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn.