Accounting Dimensions

Accounting Dimensions là một khái niệm trong kế toán được sử dụng để phân loại và theo dõi các giao dịch và số dư của tài khoản theo các tiêu chí khác nhau. Các kích thước kế toán thường bao gồm các thông tin như ngành nghề, địa điểm, thời gian và các tiêu chí khác được xác định trước. Sử dụng các kích thước kế toán giúp cho việc phân tích và quản lý tài chính trở nên dễ dàng hơn bởi việc cung cấp thông tin chi tiết hơn về các giao dịch và số dư tài khoản.

Viết tắt : Accounting Dimensions là các tiêu chí được sử dụng để phân loại và theo dõi các giao dịch và số dư tài khoản trong kế toán, giúp cho việc phân tích và quản lý tài chính dễ dàng hơn.