Asset Revaluation (Định giá lại giá trị tài sản) là quá trình đánh giá lại giá trị của tài sản của một công ty. Điều này có thể bao gồm việc định giá lại giá trị của một tài sản hoặc nhiều tài sản, và có thể được thực…