Các cấp độ triển khai phần mềm ERP

ERP cấp I là một hệ thống quản lý doanh nghiệp tích hợp mà có thể được sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc trung bình. ERP cấp I được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm quản lý tài chính, quản lý chuỗi cung ứng và quản lý nhân sự.

ERP cấp II là một hệ thống quản lý doanh nghiệp tích hợp mà có thể được sử dụng cho các doanh nghiệp trung bình hoặc lớn hơn. Nó tích hợp các chức năng quản lý như quản lý tài chính, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý nhân sự và quản lý sản xuất, nó còn có thể mở rộng hơn về tùy chỉnh và tích hợp các hệ thống khác nhau.

Do đó ERP cấp II có nhiều chức năng hơn và có thể tùy chỉnh hơn so với ERP cấp I.

ERP cấp III là một loại hệ thống quản lý doanh nghiệp tích hợp (ERP) cao cấp, nó được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động và quản lý cho các doanh nghiệp lớn.

ERP cấp III thường bao gồm các chức năng sau:

 • Quản lý tài chính và kế toán
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý sản xuất
 • Quản lý dự án
 • Quản lý kho và quản lý bán hàng
 • Tùy chỉnh và tích hợp các hệ thống khác, ví dụ như CRM, SCM
 • Quản lý chất lượng và quản lý rủi ro
 • Quản lý kinh doanh và quản lý thị trường
 • Quản lý nội bộ và quản lý đối ngoại
 • Tích hợp và quản lý các hệ thống IoT (Internet of Things)

ERP cấp III có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp và có thể chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau.

ERP cấp IV là một loại hệ thống quản lý doanh nghiệp tích hợp (ERP) cao cấp nhất, nó được sử dụng cho các doanh nghiệp lớn và phức tạp.

ERP cấp IV thường bao gồm tất cả các chức năng của ERP cấp III và còn thêm các chức năng sau:

 • Quản lý và điều hành toàn cầu: Tích hợp các chức năng quản lý và điều hành toàn cầu cho doanh nghiệp có hoạt động trên nhiều quốc gia và khu vực.
 • Quản lý và điều hành trên định dạng đa dạng: Tích hợp các chức năng quản lý và điều hành cho các doanh nghiệp có hoạt động trên nhiều lĩnh vực hoặc các dịch vụ khác nhau
 • Quản lý và điều hành mạng lưới: Tích hợp các chức năng quản lý và điều hành cho các doanh nghiệp có hoạt động trên mạng lưới.
 • Quản lý và điều hành theo chuẩn: Tích hợp các chức năng quản lý và điều hành theo chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn môi trường và an toàn vệ sinh.

ERP cấp IV có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp và có thể chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. Nó còn có thể hỗ trợ cho việc quản lý và điều hành theo quy định của các chuẩn quốc tế và giúp cho doanh nghiệp có thể hoạt động một cách hiệu quả hơn.