Accounting Fact Daily

Accounting Fact Daily có thể là tên của một báo cáo hoặc chức năng trong hệ thống kế toán, nó chứa thông tin về số dư của các tài khoản trong hệ thống kế toán theo hàng ngày. Nó có thể bao gồm các thông tin về tài khoản thu, chi, tài khoản nợ và tài khoản có, và có thể được sử dụng để theo dõi số dư của tài khoản trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như một ngày hoặc một tuần.

Tiếng Việt : Account Fact Daily là báo cáo hoặc chức năng trong hệ thống kế toán, chứa thông tin số dư của các tài khoản trong hệ thống theo hàng ngày, giúp cho việc theo dõi số dư tài khoản trong một khoảng thời gian ngắn