Accounting Fact Reconciliation (manual)

Accounting Fact Reconciliation (manual) là quá trình so sánh và đồng bộ hai tài khoản hoặc hai bản sao của cùng một tài khoản để xác minh tính chính xác của thông tin và giải quyết bất kỳ sai sót hoặc sự khác biệt nào. Trong trường hợp manual, quá trình này được thực hiện bằng tay bởi nhân viên kế toán hoặc người quản lý tài chính thông qua việc so sánh các giao dịch và số dư tài khoản từ hai nguồn khác nhau.

Viết tắt: Accounting Fact Reconciliation (manual) là quá trình so sánh và đồng bộ hai tài khoản hoặc hai bản sao của cùng một tài khoản để xác minh chính xác thông tin bằng tay bởi nhân viên kế toán hoặc quản lý tài chính.