Accounting Processor

Accounting Processor là một chương trình máy tính hoặc phần mềm được sử dụng để thực hiện các tác vụ kế toán và quản lý tài chính, chẳng hạn như ghi và theo dõi các giao dịch, tạo ra các báo cáo kế toán, kiểm soát tài khoản và thực hiện các tác vụ kế toán khác. Accounting Processor có thể là một chương trình riêng hoặc một phần của một hệ thống quản lý tài chính hoặc ERP (Enterprise Resource Planning) hỗ trợ cho việc quản lý và thực hiện các tác vụ kế toán một cách tự động hoặc tự động hóa.

Viết tắt: Accounting Processor là chương trình hoặc phần mềm dùng để thực hiện các tác vụ kế toán, quản lý tài chính như ghi và theo dõi giao dịch, tạo báo cáo, kiểm soát tài khoản.