Activity (ABC)

“Maintain Activities for Activity-Based Costing” (Duy trì hoạt động cho hệ thống tính chi phí dựa trên hoạt động) nghĩa là việc quản lý và bảo trì các hoạt động mà công ty thực hiện, và xác định chi phí liên quan đến mỗi hoạt động đó. Điều này có thể bao gồm cả chi phí trực tiếp, như chi phí nguyên vật liệu, và chi phí gián tiếp, như chi phí quản trị. Khi các hoạt động và chi phí liên quan được xác định, chúng có thể được theo dõi và giám sát trong thời gian để giúp tìm ra các lĩnh vực có thể giảm chi phí hoặc cải thiện hoạt động.