Aging Report

Aging Report là báo cáo tài chính cho thấy số tiền của công ty đang nợ cho các nhà cung cấp hoặc khách hàng, và thời gian mà công ty đã nợ nó. Báo cáo này thường được sắp xếp theo các nhóm tuổi (tiến trình hóa) và thường bao gồm các nhóm như: “trong 30 ngày”, “31-60 ngày” , “61-90 ngày”, “trên 90 ngày” và “không thanh toán”. Điều này giúp công ty có thể xem xét và xử lý các khoản nợ cần thanh toán trong thời gian ngắn và dài hơn.