Amortization (Khấu hao)

là quá trình chia tài sản của một công ty trong nhiều năm khác nhau để ghi nhận chi phí cho tài sản đó trong báo cáo tài chính. Điều này có nghĩa là tài sản được chia thành nhiều phần và mỗi phần được ghi nhận làm chi phí trong một năm tài chính khác nhau.

Khấu hao được sử dụng để giảm giá trị tài sản trong báo cáo tài chính và tăng chi phí trong cùng một thời gian. Điều này có nghĩa là tài sản sẽ giảm giá trị trong tài khoản vốn và tăng chi phí trong tài khoản lợi nhuận.

Có nhiều phương pháp khấu hao tài sản khác nhau, bao gồm:

  1. Khấu hao theo thời gian: Phương pháp này dựa trên thời gian sử dụng của tài sản. Tài sản sẽ được khấu hao trong một khoảng thời gian quy định, ví dụ như 5 năm.
  2. Khấu hao theo sử dụng: Phương pháp này dựa trên số lần sử dụng của tài sản. Tài sản sẽ được khấu hao trong một số lần sử dụng quy định, ví dụ như 10,000 lần.
  3. Khấu hao theo lợi nhuận: Phương pháp này dựa trên lợi nhuận của tài sản. Tài sản sẽ được khấu hao trong suốt thời gian nó còn có lợi nhuận.
  4. Khấu hao theo giá trị sử dụng: Phương pháp này dựa trên giá trị sử dụng của tài sản. Tài sản sẽ được khấu hao trong suốt thời gian nó còn có giá trị sử dụng.
  5. Khấu hao theo giá trị gốc: Phương pháp này dựa trên giá trị gốc của tài sản. Tài sản sẽ được khấu hao theo tỷ lệ giá trị gốc so với giá trị còn lại của tài sản.
  6. Khấu hao đồng thời: Phương pháp này dựa trên sự kết hợp của các phương pháp khấu hao khác nhau.

Trong một số trường hợp, các công ty có thể chọn một phương pháp khấu hao nhất định hoặc sử dụng một kết hợp của các phương pháp để phù hợp với hoạt động kinh doanh và các yêu cầu báo cáo tài chính của họ.