Amount due

“Amount due” có thể được hiểu là số tiền còn nợ.

Trong kinh doanh, số tiền còn nợ là số tiền mà một khách hàng còn phải trả cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã mua. “Amount due” là số tiền còn nợ của khách hàng đó.

Ví dụ, nếu một khách hàng đã mua một sản phẩm và đã thanh toán một phần của giá sản phẩm, thì “Amount due” là số tiền còn nợ của khách hàng đó cho sản phẩm đó. Hoặc nếu một khách hàng đã mua một dịch vụ và được yêu cầu thanh toán trước, thì “Amount due” là số tiền còn nợ của khách hàng đó cho dịch vụ đó.