Asset Convention Report

Asset Convention Report (Báo cáo chuẩn hóa tài sản) là một báo cáo tài chính mà cho thấy cách phân loại và trình bày tài sản theo nguyên tắc tài chính chung được chấp nhận (GAAP) hoặc Quy chuẩn tài chính quốc tế (IFRS). Báo cáo này cung cấp một phân tích chi tiết về tài sản của một công ty và cách chúng được sử dụng, cũng như thông tin về cách chúng được báo cáo trong báo cáo tài chính của công ty.