Asset Disposal

Asset Disposal (Xử lý tài sản) là quá trình bán hoặc loại bỏ các tài sản không còn sử dụng hoặc không cần thiết cho một công ty. Khi một tài sản được xử lý, nó sẽ không còn tồn tại trong tài sản của công ty và sẽ không được báo cáo trong báo cáo tài chính của công ty nữa. Xử lý tài sản có thể bao gồm việc bán tài sản để lấy tiền, cho thuê hoặc cho mượn tài sản hoặc loại bỏ tài sản do hết tuổi thọ hoặc không còn sử dụng. Xử lý tài sản cũng sẽ tác động đến các báo cáo tài chính của công ty như: lãi/ lỗ, dòng tiền và báo cáo tài chính.