Asset Funding Mode

Asset Funding Mode (Chế độ tài trợ tài sản) là một cách công ty sử dụng tiền để mua, duy trì hoặc mở rộng tài sản của họ. Có nhiều chế độ tài trợ tài sản khác nhau mà công ty có thể sử dụng, bao gồm:

  • Tài trợ bằng vốn riêng: Công ty sử dụng tiền riêng của họ để mua tài sản.
  • Tài trợ bằng vay: Công ty sử dụng tiền vay để mua tài sản và trả lại với lãi suất.
  • Tài trợ bằng chia sẻ: Công ty hợp tác với một nhà tài trợ khác để mua tài sản.

Chế độ tài trợ tài sản sẽ có ảnh hưởng đến cách công ty quản lý tài chính và chi phí.