Asset Parent Report

Asset Parent Report (Báo cáo tài sản cha) là một báo cáo tài chính mà chi tiết các tài sản cha của một công ty. Trong một công ty có thể có nhiều tài sản con khác nhau và mỗi tài sản con có thể thuộc về một tài sản cha riêng, ví dụ như một công ty có nhiều chi nhánh và mỗi chi nhánh là một tài sản con và tất cả các chi nhánh đó thuộc về tài sản cha là công ty chính. Báo cáo này sẽ giúp công ty theo dõi và quản lý các tài sản cha của họ, bao gồm thông tin về giá trị, sử dụng, khấu hao và các khoản chi phí liên quan đến tài sản cha đó.