Asset Revaluatio

Asset Revaluation (Định giá lại giá trị tài sản) là quá trình đánh giá lại giá trị của tài sản của một công ty. Điều này có thể bao gồm việc định giá lại giá trị của một tài sản hoặc nhiều tài sản, và có thể được thực hiện cho một lý do nhất định hoặc định kỳ.

Lý do để định giá lại giá trị tài sản có thể bao gồm:

  • Giá trị tài sản đã thay đổi do một sự kiện ngoại tình, ví dụ như thiên tai, sự cố hoặc tài sản bị hư hỏng.
  • Thay đổi trong cách công ty sử dụng tài sản, ví dụ như chuyển tài sản từ sử dụng kinh doanh sang sử dụng nhà ở hoặc ngược lại.
  • Thay đổi trong giá trị thị trường của tài sản, ví dụ như giá nhà tăng hoặc giảm.

Kết quả của việc định giá lại giá trị tài sản có thể là tăng hoặc giảm giá trị tài sản trong báo cáo tài chính của công ty. Nếu giá trị tài sản tăng, công ty có thể ghi nhận một khoản lãi tương đương và nếu giá trị tài sản giảm, công ty sẽ phải ghi nhận một khoản lỗ tương đương. Đánh giá lại giá trị tài sản cũng có thể có tác động đến các chỉ số tài chính khác như return on assets (ROA) hoặc return on equity (ROE). Có nhiều phương pháp đánh giá lại giá trị tài sản khác nhau, ví dụ như sử dụng giá thị trường, sử dụng giá so sánh, sử dụng giá đầu tư và sử dụng giá tài chính. Tùy vào tài sản cụ thể và mục đích của công ty, một phương pháp cụ thể có thể được chọn và sử dụng. Trong quá trình đánh giá lại giá trị tài sản, công ty cần phải tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán để đảm bảo rằng giá trị tài sản được đánh giá chính xác và tương đối.