Asset Revaluation Index

Asset Revaluation Index (Chỉ số đánh giá lại giá trị tài sản) là một chỉ số sử dụng để đo và so sánh sự thay đổi trong giá trị của tài sản của một công ty. Chỉ số này có thể được tính toán theo nhiều cách khác nhau, nhưng thông thường được tính bằng cách so sánh giá trị hiện tại của tài sản với giá trị của nó trong quá khứ hoặc với giá trị thị trường tương đương.

Chỉ số này có thể cho biết giá trị tài sản tăng hoặc giảm so với thời điểm trước đó hoặc thời điểm được so sánh. Ví dụ, nếu chỉ số đánh giá lại giá trị tài sản là 110, điều này có nghĩa rằng giá trị tài sản hiện tại là 10% cao hơn giá trị của nó trong quá khứ hoặc trước khi đánh giá lại. Chỉ số này có thể sử dụng cho mục đích quản lý tài chính, tài sản và định hướng kinh doanh. Nó có thể giúp công ty có cái nhìn tổng quan về giá trị của tài sản của mình.