Asset Transactions

Asset Transactions (Giao dịch tài sản) là các hoạt động liên quan đến quản lý và theo dõi tài sản của một công ty.

  • Addition (thêm mới) là việc thêm mới một tài sản vào hệ thống quản lý tài sản của công ty.
  • Disposal (xóa bỏ) là việc xóa bỏ hoặc bán một tài sản khỏi hệ thống quản lý tài sản của công ty.
  • Split (chia) là việc chia một tài sản lớn thành nhiều tài sản nhỏ hơn để quản lý và theo dõi từng tài sản riêng biệt.
  • Transfer (chuyển) là việc chuyển một tài sản từ một đơn vị hoặc bộ phận sang một đơn vị hoặc bộ phận khác.