Asset Transactions

Asset Transactions (Giao dịch tài sản) là các hoạt động liên quan đến quản lý và theo dõi tài sản của một công ty.

  • Addition (thêm mới) là việc thêm mới một tài sản vào hệ thống quản lý tài sản của công ty.
  • Disposal (xóa bỏ) là việc xóa bỏ hoặc bán một tài sản khỏi hệ thống quản lý tài sản của công ty.
  • Split (chia) là việc chia một tài sản lớn thành nhiều tài sản nhỏ hơn để quản lý và theo dõi từng tài sản riêng biệt.
  • Transfer (chuyển) là việc chuyển một tài sản từ một đơn vị hoặc bộ phận sang một đơn vị hoặc bộ phận khác.

Nội dung khác từ NTC

các kết nối tác giả