Auction Buyer

Auction Buyer (Người mua tại đấu giá) là một người hoặc tổ chức mà đang tham gia một đấu giá để mua một sản phẩm hoặc dịch vụ. Đấu giá là một quá trình mua bán trong đó các người tham gia đặt giá cho một sản phẩm hoặc dịch vụ và người mua có giá cao nhất sẽ trở thành người mua. Người mua tại đấu giá cần phải tuân thủ các quy định và quy trình của đấu giá và chuẩn bị đầy đủ tiền thật hoặc tiền tệ tương đương để thanh toán cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã mua.