Auction Seller

Auction Seller (Người bán tại đấu giá) là một người hoặc tổ chức mà đang tham gia một đấu giá để bán một sản phẩm hoặc dịch vụ. Đấu giá là một quá trình mua bán trong đó các người tham gia đặt giá cho một sản phẩm hoặc dịch vụ và người mua có giá cao nhất sẽ trở thành người mua. Người bán tại đấu giá sẽ cần chuẩn bị và trình bày sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho các người tham gia đấu giá.Họ cũng cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu và thông tin liên quan để hỗ trợ việc đấu giá.