Authorization Provider

Authorization Provider (Nhà cung cấp xác thực) là một hệ thống hoặc dịch vụ cung cấp thông tin xác thực cho người dùng hoặc hệ thống khác để xác minh quyền truy cập vào tài nguyên hoặc dịch vụ cụ thể.

Nhà cung cấp xác thực có thể sử dụng các giải thuật xác thực như tên người dùng và mật khẩu, chứng chỉ hoặc token, hoặc giải thuật xác thực khác để xác minh quyền truy cập của người dùng hoặc hệ thống. Nó cung cấp các giải pháp bảo mật và chống lại các truy cập không hợp lệ hoặc tấn công.

Nhà cung cấp xác thực có thể là một tổ chức, một công ty hoặc một dịch vụ được cung cấp bởi một tổ chức hoặc cá nhân.