Auto Allocation

Auto Allocation (Phân bổ tự động) là một quy trình hoặc chức năng mà tự động chia sẻ hoặc phân bổ tài nguyên hoặc chi phí giữa các đối tượng hoặc nhóm khác nhau.

Phân bổ tự động thường được sử dụng trong quản lý tài sản, quản lý chi phí và quản lý dự án để tự động chia sẻ hoặc phân bổ tài nguyên hoặc chi phí giữa các đối tượng hoặc nhóm khác nhau. Ví dụ như trong quản lý chi phí, auto allocation có thể sử dụng để tự động phân bổ chi phí giữa các phòng ban hoặc các dự án.

Phân bổ tự động có thể giúp cho quản lý tài sản và chi phí trở nên hiệu quả hơn và giảm thiểu sự can thiệp của con người.