Automatic account reconciliation

Automatic account reconciliation (Tự động đồng bộ tài khoản) là một chức năng hoặc quy trình tự động so sánh và đồng bộ hai bản sao của một tài khoản hoặc hồ sơ. Điều này thường được sử dụng trong quản lý tài chính để đảm bảo rằng các giao dịch đã được ghi chép đúng và đầy đủ trong cả hai bản sao của tài khoản.

Trong chức năng tự động đồng bộ tài khoản, hệ thống sẽ tự động so sánh các giao dịch trong tài khoản với các giao dịch trong bản sao của tài khoản từ nguồn khác nhau, chẳng hạn như từ một hệ thống kế toán hoặc từ một nguồn dữ liệu tài chính khác. Nếu có bất kỳ sai sót hoặc không khớp giữa hai bản sao của tài khoản, hệ thống sẽ tự động báo cáo và giải quyết vấn đề đó.

Tự động đồng bộ tài khoản giúp cho quản lý tài chính trở nên hiệu quả hơn và giảm thiểu sự can thiệp của con người, và giúp cho việc xác minh tính chính xác và đầy đủ của giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng giúp giảm thiểu rủi ro về sai sót hoặc sai lầm trong quản lý tài chính.