Bank Register Report

Bank Register Report (Báo cáo sổ ghi ngân hàng) là một tài liệu hoặc báo cáo tài chính mà hiển thị một bản ghi của tất cả các giao dịch đã xảy ra trong một tài khoản ngân hàng, bao gồm gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, vay và trả nợ.

Báo cáo này giúp cho quản lý tài chính và kiểm soát tài chính dễ dàng hơn, cho phép người dùng kiểm tra số dư và các giao dịch trong tài khoản, và cũng có thể dùng để xác minh các giao dịch trong trường hợp cần thiết.

Báo cáo sổ ghi ngân hàng có thể được tạo bằng tay hoặc tự động bằng phần mềm quản lý tài chính hoặc hệ thống ngân hàng.