Bank Statement Matcher

Bank Statement Matcher (Công cụ hoặc quy trình so sánh và khớp giao dịch từ bản sao tài khoản ngân hàng) là một công cụ hoặc quy trình mà so sánh và khớp các giao dịch từ một bản sao tài khoản ngân hàng với các giao dịch tương ứng trong hệ thống quản lý tài chính của tổ chức.

Công cụ này giúp cho việc kiểm soát và quản lý tài chính trở nên dễ dàng hơn bằng cách xác minh rằng tất cả các giao dịch trong bản sao tài khoản ngân hàng đã được ghi chép đúng và đầy đủ trong hệ thống quản lý tài chính. Nó cũng có thể giúp giảm thiểu rủi ro về sai sót hoặc sai lầm trong quản lý tài chính.