Capacity requirements planning (CRP)

Capacity requirements planning (CRP) là quy trình để xác định các nhu cầu về công suất cần thiết cho sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Trong quy trình này, các nhu cầu về công suất được xác định dựa trên các yếu tố như lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cần sản xuất hoặc cung cấp, tốc độ sản xuất hoặc cung cấp và thời gian dừng máy. Quy trình CRP được sử dụng để đảm bảo rằng doanh nghiệp hoặc tổ chức có đủ công suất để sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng và đảm bảo rằng các quy trình sản xuất hoặc cung cấp được tiến hành một cách hiệu quả.