Classification of Job Positions

“Classification of Job Positions” có thể được hiểu là việc phân loại các vị trí công việc. Nghĩa là việc chia các vị trí công việc thành các nhóm hoặc các loại khác nhau dựa trên các tiêu chí như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, năng lực và kỹ năng cụ thể. Việc phân loại vị trí công việc có thể giúp cho việc tuyển dụng và quản lý nhân sự trở nên hiệu quả hơn và đơn giản hơn bởi vì nó cho phép các nhà tuyển dụng và quản lý nhân sự phân tích và so sánh các vị trí công việc theo các tiêu chí khác nhau và chọn ra những người phù hợp nhất cho vị trí công việc đó.