Cost BOM (Bill of Materials) multi level review

Cost BOM (Bill of Materials) multi level review là quy trình đánh giá nhiều mức độ cho các chi phí liên quan đến sản xuất một sản phẩm. Trong quy trình này, một BOM (danh sách vật tư) được tạo ra cho mỗi sản phẩm, bao gồm các thông tin về các vật tư, nguyên liệu và công lao cần thiết để sản xuất sản phẩm đó. Sau đó, mỗi mức độ trong BOM được đánh giá riêng rẽ để xác định các chi phí liên quan đến mỗi mức độ. Quy trình cost BOM multi level review được sử dụng để đảm bảo rằng các chi phí liên quan đến sản xuất một sản phẩm được xác định chính xác và đúng đắn.