Cost collector

Cost collector là một người hoặc một bộ phận trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức, được chịu trách nhiệm cho việc thu thập, tổng hợp và phân tích các chi phí liên quan đến sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Công việc của một cost collector có thể bao gồm việc thu thập các dữ liệu về chi phí, phân tích các yếu tố để xác định những nguồn chi phí có thể tiết kiệm được và đề xuất các giải pháp tiết kiệm chi phí cho các quyết định của doanh nghiệp hoặc tổ chức.