Cost Distribution

“Cost Distribution” có thể được hiểu là phân bổ chi phí. Nghĩa là việc chia sẻ các chi phí cho các đối tượng hoặc các nhóm đối tượng khác nhau trong một doanh nghiệp hoặc hệ thống. Phân bổ chi phí có thể được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đã sử dụng, thời gian sử dụng, địa điểm sử dụng, v.v. Mục đích của việc phân bổ chi phí là để có thể xác định rõ hơn các nguồn chi phí của doanh nghiệp và có thể áp dụng các chiến lược quản lý chi phí hiệu quả hơn.