Cost workflow và process details

Cost workflow và process details là một tập hợp các bước và quy trình để thu thập, tổng hợp và phân tích các chi phí liên quan đến sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Cost workflow có thể bao gồm các bước như thu thập dữ liệu về chi phí, phân tích nguồn chi phí, đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí và thực hiện các giải pháp đã được chấp thuận. Process details là các thông tin chi tiết về mỗi bước trong quy trình, bao gồm các công việc cần thực hiện, người chịu trách nhiệm cho mỗi công việc và hạn chót cho mỗi bước. Cost workflow và process details có thể được sử dụng để đảm bảo rằng quy trình thu thập và phân tích chi phí được thực hiện một cách hiệu quả và đúng đắn.