Create AP (Accounts Payable) expense invoices

Create AP (Accounts Payable) expense invoices là một quy trình để tạo ra các hóa đơn chi phí cho các khoản thanh toán nợ của một doanh nghiệp. Trong quy trình này, một hóa đơn chi phí được tạo ra cho mỗi khoản thanh toán nợ, bao gồm các thông tin về nội dung thanh toán, số tiền cần thanh toán và hạn thanh toán. Hóa đơn chi phí được gửi đến người hoặc tổ chức mà doanh nghiệp đang nợ tiền cho xác nhận và yêu cầu thanh toán. Quy trình tạo AP expense invoices được sử dụng để quản lý các khoản nợ của doanh nghiệp và đảm bảo rằng các khoản nợ được thanh toán đúng hạn.