Create Doc Type to Manufacturing

“Create Doc Type for Manufacturing” có nghĩa là tạo một loại tài liệu cho quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm các tài liệu như kế hoạch sản xuất, biểu mẫu đặt hàng, hoặc các tài liệu quản lý chất lượng. Mục đích của việc tạo tài liệu này là để giúp cho quá trình sản xuất diễn ra một cách hiệu quả và đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về chất lượng được đáp ứng.