Create Foreign Key

“Create Foreign Key” có nghĩa là tạo một khóa ngoại trong một bảng cơ sở dữ liệu. Khóa ngoại là một trường hoặc nhóm các trường trong một bảng mà được sử dụng để liên kết với một bảng khác. Nó giúp cho cơ sở dữ liệu của bạn đảm bảo rằng dữ liệu trong các bảng khác nhau là tương đồng và không xung đột.