Create PO from Requisition

“Create PO from Requisition” có nghĩa là tạo đơn đặt hàng từ yêu cầu. Trong quản lý tài nguyên của một công ty, yêu cầu là một yêu cầu để mua hàng hoặc dịch vụ từ một nhà cung cấp. Khi một yêu cầu được xác nhận, công ty có thể sử dụng chức năng này để tạo một đơn đặt hàng (PO) cho nhà cung cấp để mua hàng hoặc dịch vụ được yêu cầu.