Create Record MRP

“Create Record MRP” có nghĩa là tạo một bản ghi cho quy trình quản lý tài nguyên phân phối (Material Resource Planning – MRP). MRP là một phương pháp quản lý tài nguyên sản xuất và dự đoán nhu cầu tài nguyên, giúp cho các doanh nghiệp dự đoán nhu cầu vật tư và sản phẩm, quản lý kho và quy trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tạo bản ghi MRP có nghĩa là thêm thông tin về tài nguyên, nhu cầu và dự đoán vào hệ thống MRP để giúp quản lý và điều chỉnh quy trình sản xuất.