Create Sales Orders from Expense

“Create Sales Orders from Expense” có nghĩa là tạo đơn đặt hàng từ chi phí. Điều này có thể áp dụng cho việc tạo đơn đặt hàng từ chi phí kinh doanh hoặc chi phí khác. Ví dụ, nếu một công ty muốn tạo đơn đặt hàng cho một khách hàng từ chi phí vận chuyển, họ có thể sử dụng chức năng này để tạo đơn đặt hàng với chi phí vận chuyển như là một mục.