Day when payment is due net

“Day when payment is due net” có thể được hiểu là ngày khi khoản thanh toán được yêu cầu.

Trong kinh doanh, ngày khi khoản thanh toán được yêu cầu là ngày mà một khách hàng được yêu cầu thanh toán cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã mua. “Day when payment is due net” là ngày khi khoản thanh toán được yêu cầu cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Ví dụ, nếu một khách hàng đã mua một sản phẩm và được yêu cầu thanh toán trong vòng 30 ngày sau khi nhận hàng, thì “Day when payment is due net” là ngày mà khách hàng đó được yêu cầu thanh toán cho sản phẩm đó. Hoặc nếu một khách hàng đã mua một dịch vụ và được yêu cầu thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ, thì “Day when payment is due net” là ngày mà khách hàng đó được yêu cầu thanh toán cho dịch vụ đó.