Depreciation First Year Conventions

“Depreciation First Year Conventions” có nghĩa là quy tắc khấu hao năm đầu tiên. Quy tắc này xác định cách tính khấu hao cho năm đầu tiên khi một tài sản mới được sử dụng hoặc mua.

Có hai quy tắc khấu hao năm đầu tiên chính là:

  • Quy tắc khấu hao Mid-Month: cho phép tính toán khấu hao cho một tài sản mới trong năm đầu tiên bằng cách chia tài sản thành hai phần, một cho tháng trung gian và một cho các tháng còn lại của năm đầu tiên.
  • Quy tắc khấu hao Half-Year: cho phép tính toán khấu hao cho một tài sản mới trong năm đầu tiên bằng cách chia tài sản thành hai phần, một cho các tháng đầu tiên và một cho các tháng còn lại của năm đầu tiên.

Quy tắc khấu hao năm đầu tiên sẽ tùy thuộc vào quy định tài chính của công ty và quốc gia mà công ty đang hoạt động.