Depreciation Methods

“Depreciation Methods” có nghĩa là các phương pháp khấu hao. Phương pháp khấu hao là cách mà các doanh nghiệp chia tài sản của họ thành các phần và ghi nhận chi phí của chúng trong thời gian. Có nhiều phương pháp khấu hao khác nhau, bao gồm:

  • Phương pháp khấu hao giảm dần: Tài sản được chia thành các phần bằng cách sử dụng tỷ lệ giảm dần cho từng năm.
  • Phương pháp khấu hao cố định: Tài sản được chia thành các phần bằng cách sử dụng một số cố định cho từng năm.
  • Phương pháp khấu hao theo sử dụng: Tài sản được chia thành các phần dựa trên số lượng sử dụng của tài sản.
  • Phương pháp khấu hao theo điểm chuyển đổi: Tài sản được chia thành các phần dựa trên các điểm chuyển đổi trong quá trình sử dụng của tài sản.

Phương pháp khấu hao sẽ tùy thuộc vào tài sản cụ thể và quy định tài chính của công ty.