Depreciation Processing

“Depreciation Processing” có nghĩa là quá trình tính khấu hao. Đó là quá trình thực hiện các bước để tính toán và ghi nhận khấu hao cho tài sản của công ty trong thời gian. Quá trình này có thể bao gồm việc xác định tài sản cần khấu hao, chọn phương pháp khấu hao phù hợp, tính toán khấu hao cho từng tài sản và ghi nhận chi phí khấu hao trong các kế toán.