Depreciation Table

“Depreciation Table” có nghĩa là bảng khấu hao. Bảng khấu hao là một tài liệu mà chứa thông tin về tỷ lệ khấu hao, số tiền khấu hao và số tiền còn lại của tài sản cho mỗi năm. Bảng khấu hao có thể được sử dụng để giúp cho việc quản lý và theo dõi tài sản của công ty dễ dàng hơn. Bảng này có thể tạo ra bằng tay hoặc sử dụng các phần mềm kế toán hoặc quản lý tài sản.