Depreciation Tables

“Depreciation Tables” có nghĩa là bảng khấu hao. Cho phép người dùng tạo nhiều lịch khấu hao. Điều này có nghĩa là người dùng có thể tạo nhiều bảng khấu hao khác nhau cho các tài sản khác nhau với các tỷ lệ khấu hao, số tiền khấu hao và số tiền còn lại khác nhau. Điều này giúp cho việc quản lý và theo dõi tài sản của công ty trở nên dễ dàng hơn vì người dùng có thể tạo các lịch khấu hao phù hợp với tài sản cụ thể.