Discrete Manufacturing Setup

Discrete Manufacturing Setup (thiết lập sản xuất riêng biệt) là quy trình và tiến trình cấu hình máy móc, thiết bị và hệ thống để chuẩn bị cho việc sản xuất các sản phẩm riêng biệt. Sản xuất riêng biệt là một loại sản xuất mà các sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng với một số lượng cụ thể và thông số kỹ thuật.