Distribution Resource Planning (DRP)

Distribution Resource Planning (DRP) là một phương pháp được sử dụng trong quản trị doanh nghiệp để lên kế hoạch đặt hàng trong một chuỗi cung ứng. Nó được sử dụng để xác định số lượng và kế hoạch giao hàng của các sản phẩm đến các địa chỉ khác nhau trong chuỗi cung ứng, đồng thời đảm bảo rằng các nguồn lực phân phối được sử dụng hiệu quả và đúng đắn. DRP cũng có thể bao gồm việc điều chỉnh các kế hoạch giao hàng khi có sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng hoặc trong chuỗi cung ứng.