Freight category

Freight category là một phân loại hoặc danh mục của các loại hàng hóa hoặc vận chuyển. Nó có thể được sử dụng để xác định các yêu cầu về bảo quản, bảo vệ hoặc các yêu cầu khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa. Ví dụ, một số loại hàng hóa có thể được phân loại vào các danh mục khác nhau như hàng hóa hỏng hoặc hàng hóa dễ vỡ. Các danh mục này có thể được sử dụng để xác định các yêu cầu về bảo quản hoặc bảo vệ khi vận chuyển hàng hóa. Freight category cũng có thể được sử dụng để xác định các yêu cầu khác như điều kiện vận chuyển hoặc mức phí vận chuyển.