Generate movement

Generate movement là quá trình tạo ra hoặc xác định một số hoạt động di chuyển hoặc vận chuyển. Trong quá trình này, các hoạt động di chuyển hoặc vận chuyển được xác định và tạo ra theo các quy tắc hoặc luật chung áp dụng cho hoạt động hoặc dịch vụ đó. Ví dụ, khi một doanh nghiệp cần vận chuyển hàng hóa từ một kho sang một kho khác, họ sẽ phải tạo ra một hoạt động vận chuyển để xác định số lượng hàng hóa cần vận chuyển, địa điểm vận chuyển và thời gian vận chuyển. Quá trình generate movement cũng có thể bao gồm việc xác định các yêu cầu khác như sử dụng phương tiện vận chuyển hoặc mức phí vận chuyển.