Generate PO from Project

Generate PO from Project là quá trình tạo ra một đơn đặt hàng (Purchase Order, PO) từ một dự án. Trong quá trình này, một đơn đặt hàng được tạo ra và xác định các thông tin liên quan đến việc mua hàng hoặc dịch vụ cho dự án, bao gồm số lượng hàng hóa cần mua, địa điểm mua hàng, ngày giao hàng và giá trị đơn hàng. Generate PO from Project cũng có thể bao gồm việc xác định các yêu cầu khác như điều kiện thanh toán hoặc điều kiện bảo hành. Quá trình này thường được sử dụng trong các doanh nghiệp để quản lý việc mua hàng hoặc dịch vụ cho các dự án của họ.